عضویت در خبرنامه همایش های صنایع غذایی

 


 

 

 

بهداشت مواد غذایی و فرآیندهای بهداشت محیط

5 مهر 1395

 واحد تحقیق دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران  به بررسی یکی از محورهای همایش با عنوان بهداشت محیط ، نظافت، ضدعفونی و گندزدایی میپردازد: 

بهداشت مواد غذایی موضوع گسترده ای است که عمدتاً روشهای تولید، آماده سازی ونگهداری موادغذایی را به منظورحفظ کیفیت ومرغوبیت آنها مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. میکروارگانیسم هادرآب، خاک، گردوغبار و تقریباً درهمه جاوجود دارند ومی توانند موادغذایی رادرصورت عدم رعایت نکات بهداشتی درزمینه ی حفظ ونگهداری آنهامورد حمله قراردهند که آن ضمن آلودگی وفسادموادغذایی ایجادمسمومیت وبیماری های مختلف درانسان دراثرتغذیه دراینگونه موادغذایی است.موادغذایی یکی ازعوامل مهم انتقال بیماری به انسان می باشند.درزنجیره تولید، توزیع ومصرف هرجاممکن است عدم رعایت موازین بهداشتی موجب فسادموادغذایی گردد. تقلب در موادغذایی و به کاربردن رنگ های غذایی غیراستاندارد نیزمسائلی هستند که باعث بروز بیماری ازطریق مصرف چنین فراورده هایی می شوند. اگرچه مفهوم فساد به عنوان پیدایش تغییرات نامطلوب وزیان بخش درمواد غذایی با مفهوم آلودگی به عنوان ورود واضافه شدن عوامل بیماری زا ونامطلوب به موادخوردنی متفاوت است امابه هرصورت هم آلودگی وهم فساد هر دو به کاهش کیفیت ویا غیرقابل مصرف شدن موادغذایی منجرمی گردد. عوامل آلودگی وفسادموادغذایی:

۱- باکتری ها

باکتری ها به صورت مختلفی موجب آلودگی وفساد موادغذایی می شوند گاهی حضورعامل بیماری زا در موادغذایی مثلاً وجود عوامل سببی سل و بروسلوز در شیر یا باسیل تیفوئید درغذای آلوده آن را به صورت بیماری زا در می آورد.گاهی ورودمیکروب به مواد غذایی وسمومی که ترشح می کنند مثلا اگزوتوکسین درمورد استافیلوکوک طلائی، کلوستریدیوم بوتولینیوم وآندوتوکسین درموردکلوستریدیوم پرفرنژنس یاکلوستریدیوم ولشای،  سبب مسمومیت مصرف کننده می شوند وزمانی هم میکروبهای غیربیماری زا با تجزیه موادغذایی آنهارا به صورت غیرقابل مصرف درمی آورند.

۲- کپک ها

کپک ها باحضوررطوبت کافی(۷۰ تا۹۰ درصد) فعالیت می کنند. محیط حاوی قندواسید برای آنهامطلوب تراست اما با وجود این کپک ها در رطوبت کمتر، دمای پایین وروی انواع موادغذایی نیزمی توانند رشد و فعالیت کنند.وقتی شرایط برای فعالیت آنها نامساعد شود فوراً ایجاد اسپورمی کنند. اسپورهادر برابرخشکی و سرما مقاوم می باشند و درفضا پراکنده شده وبامساعد شدن شرایط به سرعت تبدیل به شکل فعال می گردند.انواع مختلف کپک هادرمواد غذایی دیده می شوند که برخی خودشان سمی هستند وگروهی نیزدارای اگزوتوکسین هستند.مثلا آسپرژیلوس فلاووس سم آفلاتوکسین ترشح می کند که یک ماده سرطانزاست وضمناً با تجزیه ی موادغذایی موجبات فساد مواد غذایی رافراهم می آورند.

۳-حشرات

حشرات علاوه برآلوده ساختن مواد غذایی با انتقال میکروبها ازفضولات وموادآلوده برروی مواد غذایی ونیز باقی گذاشتن مواد دفعی خود روی آنها از موادغذایی به عنوان محلی برای تخم گذاری استفاده می نمایند. مگس وقتی روی موادغذایی می نشیند ابتدا مقداری از ترشحات دستگاه گوارش خود را روی آن می ریزد تا به کمک آن بخشی ازغذا را به صورت محلول درآورد وبمکد. لذا بقیه ی ترشحات گوارشی بر روی غذا باقی می ماند.

بهداشت مواد غذایی

۴-انگل ها

گاهی وجود تخم انگل مثلا در اکسیوریا کرمک و اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل کیست هیداتیک و زمانی وجود لاروانگل مثلاً لاروآسکاریس درسبزیهای آلوده ویا لارو تنیاساژیناتا در گوشت گاو و سارکوسیست  در گوشت گوسفند و بز غذا را ناسالم می کند.

۵-آنزیم ها

علاوه برآنزیم های ترشح شده ازفساد نظیر باکتریها، کپک ها و غیره آنزیم های طبیعی موجود درمواد غذایی نیزعامل تجزیه و اتولیز و درنتیجه فساد مواد غذایی می شوند.

۶-گرما

گرما درمحدوده خاصی به عنوان عامل مساعد کننده شرایط برای فعالیت عوامل فساد عمل می کند.

۷-رطوبت

باتوجه به نقش آب درفراهم ساختن شرایط برای انجام فعالیت های آنزماتیک، شیمیایی، میکروبی وغیره از رطوبت به عنوان یکی ازعوامل مهم موثر در فساد مواد غذایی نام برده می شوند.

۸-نور

نور و به خصوص اشعه ی ماورابنفش باعث تغییراتی در مواد غذایی مثلا اکسیده شدن روغن ها، ویتامین ها وغیره می شود لذا در زمره عوامل کمک کننده به فساد غذایی است.

۹-اکسیژن

با توجه به نقش اکسیژن در اکسیداسیون موادغذایی حضورهوا به طورکلی واکسیژن به طورخالص درکنار موادغذایی از عوامل تسریع کننده درفساد خوردنی ها شناخته می شود.

بیماری های ناشی ازغذا

 

بیماری های ناشی ازغذا طیف گسترده ای ازبیماریها را تشکیل می دهدکه درپیدایش آنها گاهی عوامل طبیعی موجود در مواد خوردنی وغالباً عوامل بیرونی بیماری زا(عوامل بیولوژیک، سموم) و درمواردی نیز نقص سیستم آنزیمی و حساسیت های فردی نقش دارند.

به نظرمی رسد بتوان دریک تقسیم بندی کلی بیماریهای ناشی ازمصرف موادغذایی را در چهارگروه زیرطبقه بندی کرد:

۱- مسمومیت ها ی غذایی      Food Poisoning                   

مسمومیت ها ی غذایی به مفهوم جامع آن یعنی مسمومیت های ناشی از مصرف مواد غذایی شامل مسمومیت های ناشی از سموم طبیعی، سموم باکتریال و قارچی، سموم شیمیایی و مصنوعی (سموم فلزی سموم دفع آفات نباتی وغیره) وسمومی که به عنوان متابولیت ناشی ازفعالیت های آنزیماتیک عوامل خارجی یا داخلی درمواد غذایی پیدا می شوند. بخش مهمی از بیماری های ناشی ازمصرف غذا را تشکیل می دهند.

۲-عفونت های غذایی  Food Infection                            

دسته ی دیگر از بیماری های ناشی از مصرف غذا را در حقیقت باید عفونت های غذایی دانست این دسته ازبیماری ها نتیجه ی ورود عوامل بیماریزای زنده (باکتری ها، ویروس ها،پروتوزوئرها، قارچ ها و انگل ها)به موادغذایی مورد مصرف می باشد.

۳- حساسیت های غذایی     Food Allergy                               

اگرچه حساسیت های غذایی زمینه خاصی در شخص وجود دارد و در حقیقت همین زمینه ذاتی یا اکتسابی موجب ظهور نشانه های حساسیت نزد مصرف کننده ی موادغذایی می شود. بسیاری از ترکیبات طبیعی موادغذایی می تواند نزد افراد مستعد حساسیت زا باشد اما در موارد متعددی نیز نوع ماده ی غذایی و نحوه ی فرایند آن در پیدایش حساسیت نقش دارد به عنوان مثال تبدیل اسیدآمینه هیستیدین به هستامین درانجماد غیرسریع ماهی ودرسرمای اندک ونیز مراحل اولیه رشد قارچ ها در روی موادغذایی در ظهور نشانه های حساسیت نقش مستقیم دارند.

۴- عدم تحمل غذایی      Food Intolerance                             

عدم تحمل موادغذایی در حقیقت ناسازگاری ناشی از اشکالات ارگانیک است. نمونه بسیارمتداول ومصروف آن عدم تحمل مصرف شیر بدلیل فقدان یاکمبود آنزیم  لاکتاز درمصرف کننده و در نتیجه ی عدم هضم لاکتوز توسط باکتری های فلور روده بزرگ می باشد. نمونه ی

مشهور دیگر آثار سوناشی ازمصرف باقلا ومواد طبیعی موجود درآن نزد کسانی است که دچارکمبود یافقدان آنزیم g6pd (گلوگز۶ فسفات دهیدروژناز) درگلبولهای قرمز می باشند.

دراین افراد بامصرف باقلا بخصوص به صورت خام یا بعضی از داروها ومواد اکسیدان دیگرهمولیزصورت می گیردواصطلاحاً فاویسم نامیده می شود.

دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران با محوریت  :روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی .روش های نوین پایش کیفیت .ایمنی مواد غذایی .فرآورده های غذایی ارگانیک .ریزپوشانی(میکرو کپسولاسیون) در صنایع غذایی بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی.طراحی مواد غذایی برای بیماران ، نوزادان و افراد مسن  .طراحی مواد غذایی خاص برای ماموریت های ویژه فضایی و نظامی.سایر پژوهش های نوین درعرصه علوم و صنایع غذایی.بسته بندی های نوین، ماشین آلات و تجهیزات جدید در صنایع غذایی در تهران برگزار میگردد

 برچسب: صنایع غذایی ، فرآوری ، پایش کیفیت ، مواد غذایی ، فرآورده های غذایی ، ریزپوشانی ، میکرو کپسولاسیون ، فرآیندهای غشایی ، نانو فناوری ، زیست فناوری ، بسته بندی ، تضمین کیفیت ، پسماندهای کشاورزی ، ارزش غذایی ، بهینه سازی مصرف انرژی ، نگه داری مواد غذایی ، نانو تکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ، بیوتکنولوژی ، پری بیوتیک ، پروبیوتیک ، افزودنی های غذایی ،  غذایی ، بهداشت محیط ، توزیع  مواد غذایی ، مصرف مواد غذایی ، تولید مواد غذایی ، ايمني مواد غذايي ، ارگانيك ، سازمان غذا و دارو ، همایش صنایع غذایی ، کنفرانس صنایع غذایی ،کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ، کنفرانس ملی صنایع غذایی ، همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ایران، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقالات صنایع غذایی ، نمایه شدن مقاله صنایع غذایی ، نمایه شدن مقالات صنایع غذایی 


715
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

 

پوستر
حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

021-33699094 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات


مرکز همایش