عضویت در خبرنامه همایش های صنایع غذایی

 


 

 

 

کاربرد اشعه ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز در صنایع غذایی

24 شهریور 1395

به گزارش  واحد تحقیقدومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران در خصوص کاربرد اشعه ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز در صنایع غذایی میپردازیم

اشعه ماوارء بنفش

 

درميان تشعشعات الكترومغناطيسي مختلف اشعه ماوراء بنفش كاربرد گسترده اي در صنايع غذايي پيدا كرده است. تشعشعاتي با طول موجهاي نزديك 260 نانومتر به شدت توسط پورين ها وپريميدين ها جذب مي شوند وميكروبها را ازبين مي برند. تشعشعات ماوراء بنفش با طول موج حدود 200 نانومتر به شدت توسط اكسيژن جذب شده وتوليد ازن مي كنند كه بر ميكروارگانيسم ها مؤثر است.

 

لامپهاي ميكروب كش

 

 متداولترين منبع توليد اشعه ماوراء بنفش درصنايع غذايي لامپهاي بخار كوارتز – جيوه يا لامپهاي جيوه كم فشار است كه اشعه اي با طول موج 254 نانومتر ساطع مي كنند. تشعشعات اين لامپها شامل اشعه هاي ناحيه مرئي وناحيه اريتميك است كه تشعشعات ناحيه اريتميك سبب سوزش پوست وغشاهاي مخاطي مي شوند. اين لامپها در اندازه ،شكل وقدرتهاي مختلف در دسترس اند. انواع جديدتر مقدار كمي هم ازن ايجاد مي كنند.

 

عوامل مؤثر بر كارايي اشعه ماوراء بنفش

 

  بايد توجه نمود كه اشعه ماوراء بنفش در صورتي مؤثر است كه به صورت مستقيم ويا به كمك منعكس كننده هاي خاصي تابيده شود وحتي درصورت استفاده از منعكس كننده ها ،اثر آن كمتر خواهد شد. عوامل مؤثر بر كارايي اشعه ماوراء بنفش عبارت انداز:

 

1-     زمان : هر چه زمان تابش اشعه طولاني تر باشد اثر اشعه بيشتر خواهد بود.

 

2-  شدت : اشعه اي كه به يك ماده غذايي مي رسد به قدرت لامپ فاصله لامپ تا ماده غذايي نوع ومقدار دخالت مواد موجود درمسير اشعه وابسته است. مشخص است كه با افزايش قدرت لامپ ، شدت اشعه افزايش خواهد يافت . معمولا شدت برحسب ميكرووات در سانتي متر مربع اندازه گيري مي شود. مقدار يا دوز اشعه با فاصله شيء از لامپ نسبت معكوس داردو معمولا در صنعت از فاصله هاي كم استفاده مي شود . به عنوان مثال لامپي كه درفاصله پنج اينچي ماده غذايي قرار مي گيرد نسبت فاصله حدود دوازده اينچي است . گرد غبار موجود درهوا يا درلامپ وهمچنين رطوبت هوا كارايي اشعه را كاهش مي دهند. در رطوبت هاي كمتر از شصت درصد تاثير كمتري دارند.

 

3-  نفوذ: ماهيت جسم يا ماده اي كه درمعرض اشعه قرار مي گيرد اثر مهمي دركارايي فرآيند دارد. ميزان نفوذ اشعه به هنگام عبور از آب زلال كاهش مي يابد وبدين ترتيب يك اثر محافظت كنندگي برميكروارگانيسم ها ايجاد مي شود. نمكهاي معدني حل شده (به ويژه آهن) وكدر بودن آب ،ميزان كارايي اشعه را به مقدار زيادي كاهش مي دهند. حتي يك لايه نازك چربي يا گريس از نفوذ اشعه جلوگيري مي كند. اشعه قدرت نفوذ دراشياء كدر وغير شفاف را ندارند. بنابراين دربيشتر موارد اشعه فقط برسطح خارجي مواد غذايي كه درمعرض مستقيم لامپ قرار گرفته اند اثر مي گذارد وبه ميكرواگانيسم هاي داخل ماده غذايي نمي رسد. ولي با اين وجود لامپها تعدادي از ميكروارگانيسم هاي زنده موجود درهواي اطراف ماده غذايي راهم از بين مي برند.

 

اثرات اشعه ماوراء بنفش برميكروارگانيسم ها

 

همان طور كه گفته شد شدت اشعه زمان درمعرض قرار گرفتن ميكروارگانيسم درميزان ميكروب كشي اشعه مؤثراند. هر ميكروارگانيسمي يك مقاومت مشخصي نسبت به اشعه ماوراء بنفش دارد.با توجه به مرحله رشد وحالت فيزيولوژيكي سلول مقاومت آن تغيير مي كند. مقاومت سلولهاي رويشي بعضي از ميكروارگانيسم ها درمقايسه با ساير ميكروارگانيسم ها پنج برابر بيشتر است اما به طور كلي دربين گونه هاي مختلف اختلاف زيادي مشاهده نمي شود. مقدار اشعه ماوراء بنفش لازم براي تخريب بعضي از ميكروارگانيسم ها درجدول (10-1) مشاهده مي شود. مكان استقرار ميكروارگانيسم ها به هنگام آزمايش اثر زيادي دارد.

 

 به عنوان مثال براي ازبين بردن 99-97 درصد اشريشيا كلي هاي موجود درهوا توسط يك لامپ پانزده واتي كه درفاصله بيست وچهار اينچي زمان لازم بيست ثانيه لازم است اما براي كشتن اين تعداد باكتري درمحيط آگار ودرفاصله يازده اينچي زمان لازم بيست ثانيه است.

 

تجمع باكتريها وتوليد كپسول مقاومت آنها را افزايش مي دهد. معمولا تخريب اسپور باكتريها نسبت به سلولهاي رويشي دو تا پنج برابر زمان بيشتري لازم دارد. بعضي از رنگدانه ها اثر حفاظتي دارند. به طور كلي مقاومت مخمرها دو تا پنج برابر باكتريهاست اگر چه بعضي از آنها به آساني كشته مي شوند ومقاومت كپكها ده تا پنجاه برابر باكتريها گزارش شده است. كپكهاي مولد رنگدانه نسبت به غير مولد رنگدانه مقاومت بيشتري دارند واسپورها نسبت به ميسيلوم ها مقاوم تراند. اثر كشندگي اشعه ماوراء بنفش معمولا به وسيله (تئوري هدف) بيان مي شود كه درقسمت تشعشعات يونيزه بحث خواهد شد.

 

كاربرد اشعه ماوراء بنفش درصنايع غذايي

 

كاربرد اشعه مارواء بنفش درصنايع غذايي مربوط به نگهداري بعضي از مواد غذايي است. نمونه هايي از استفاده موفقيت آميز اشعه ماوراء بنفش درصنايع غذايي عبارت است از : ضد عفوني كردن آب مصرفي درصنايع نوشابه سازي ؛ رسانيدن گوشت ؛ ضد عفوني كردن چاقو براي بريدن نان ؛ ضدعفوني كردن نان وكيك ها ؛

 

  ضدعفوني كردن وسايل غذا خوري ؛ جلوگيري از رشد مخمرهاي سطحي درشوري جات ، سركه وكلم برگ تخمير شده؛ كشتن اسپورهاي موجود درشكر وشربت ها؛ نگهداري وبسته بندي پنير؛ جلوگيري از رشد كپكها بر روي ديوارها وسقف ها ؛ ضد عفوني كردن هواي مورد استفاده در اتاقهاي نگهداري وفرآوري.

 

انواع تشعشعات يونيزه

 

تشعشعات يونيزه شامل اشعه ايكس، اشعه گاما ، اشعه كاتدي ، اشعه بتا ، پروتونها ، نوترونها واشعه آلفاست. نوترونها در مواد غذايي خاصيت راديوا كتيويته ايجاد مي كنند وپروتونها واشعه آلفا قدرت نفوذ كمي دارند. بنابراين استفاده ازاين اشعه ها براي نگهداري مواد غذايي عملي نيست ودراين جا هم بحث نمي شوند.

 

 اشعه ايكس امواج الكترو مغناطيسي نفوذ پذيري هستند كه توسط بمباران كردن يك فلز سنگين با اشعه كاتدي دريك لوله تحت خلاء به وجود مي آيند. درحال حاضر استفاده ازاين اشعه درصنايع غذايي اقتصادي نيست.

 

   اشعه گاما شبيه اشعه ايكس است بااين تفاوت كه از محصولات جانبي حاصل از شكافت اتمي ويا محصولات مشابه آنها ساطع مي شود. كبالت 60 وسزيم 137 از مهمترين منابع اين اشعه هستند كه در كارهاي تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرند وكبالت 60 كاربرد تجاري بيشتري دارد. اشعه بتا جرياني از اكترونهاي (ذرات بتا) ساطع شده از مواد راديوا كتيو است . الكترونها ذرات كوچكي با بار منفي وجرم يكسان هستند وبخشي از اتم را تشكيل مي دهند.

 

 الكترونها توسط ميدانهاي الكتريكي ومغناطيسي منحرف مي شوند ومقدار نفوذشان به سرعت آنها درهنگام برخورد با هدف بستگي دارد. افزايش بار الكترونها ، مقدار نفوذ آنها رازياد مي كند.

 

اشعه كاتدي جرياني از الكترونهاي (ذرات بتا) حاصل از كاتد يك لوله تحت خلاء هستند. درعمل سرعت اين الكترونها را با استفاده از روشهاي مصنوعي افزايش مي دهند.

دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران با محوریت  :روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی .روش های نوین پایش کیفیت .ایمنی مواد غذایی .فرآورده های غذایی ارگانیک .ریزپوشانی(میکرو کپسولاسیون) در صنایع غذایی بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی.طراحی مواد غذایی برای بیماران ، نوزادان و افراد مسن  .طراحی مواد غذایی خاص برای ماموریت های ویژه فضایی و نظامی.سایر پژوهش های نوین درعرصه علوم و صنایع غذایی.بسته بندی های نوین، ماشین آلات و تجهیزات جدید در صنایع غذایی در تهران برگزار میگردد

 برچسب: ماورا بنفش.میدان الکتریکی  ، فرآوری ، پایش کیفیت ، مواد غذایی ، فرآورده های غذایی ، ریزپوشانی ، میکرو کپسولاسیون ، فرآیندهای غشایی ، نانو فناوری ، زیست فناوری ، بسته بندی ، تضمین کیفیت ، پسماندهای کشاورزی ، ارزش غذایی ، بهینه سازی مصرف انرژی ، نگه داری مواد غذایی ، نانو تکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ، بیوتکنولوژی ، پری بیوتیک ، پروبیوتیک ، افزودنی های غذایی ، بهداشت  ، کنترل کیفیت  ، الگوی مصرف  ، مصرف ، بهره وری مصرف انرژی ، سلامت غذا ،  مواد نگهدارنده ، ضایعات مواد غذایی ، آلودگی های میکروبی ، غذاهاي آماده ، آلودگي  ، مکمل ‌های غذایی ، رژیم ، مکمل های رژیمی ، فرمولاسیون ، صادرات مواد غذایی ، واردات مواد غذایی ، لجستیک مواد غذایی ، امنیت غذایی ، بهداشت محیط ، توزیع  مواد غذایی ، مصرف مواد غذایی ، تولید مواد غذایی ، ايمني مواد غذايي ، ارگانيك ، سازمان غذا و دارو ، همایش صنایع غذایی ، کنفرانس صنایع غذایی ، کنگره صنایع غذایی ، همایش بین المللی صنایع غذایی ، همایش ملی صنایع غذایی ، کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ، کنفرانس ملی صنایع غذایی ، همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ایران، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقالات صنایع غذایی ، نمایه شدن مقاله صنایع غذایی ، نمایه شدن مقالات صنایع غذایی ، ارسال گوهی نامه ، دریافت گواهی پیش از موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله صنایع غذایی ، راهنمای نگارش مقاله صنایع غذایی ، فراخوان مقاله صنایع غذایی ، ثبت نام ، تدوین مقاله صنایع غذایی ، گواهی پذیرش مقاله صنایع غذایی ، گواه پذیرش مقالات صنایع غذایی ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله  صنایع غذایی،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله صنایع غذایی ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر

 


1067
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

 

پوستر
حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

021-33699094 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات


مرکز همایش